Go to contents

Korea China Olympic Concert in Beijing

Program : M COUNTDOWN, 2015-01-22

Guest
:MinaBattleJinny Lee 
Introduce
: Korea China Olympic Concert in Beijing / Zhen De Yingxiong- Lin YiLun Korea, China Ariba- Mina Hand In Hand- Mina & Battle & Chae Yeon Star Info

  • Mina

    2015-05-08

  • Battle

    2012-01-05

  • Chae Yeon

    2017-08-17